Openluchttheater Cabrio Soest Openluchttheater Cabrio Soest
Menu

Financieel

Maart, 2016

Het seizoen 2015 startte op 30 mei met de eerste voorstelling en de laatste voorstelling werd gehouden op 18 september.  In totaal 17 voorstellingen waarvan het grootste deel eigen producties die voor rekening en risico van de Stichting werden uitgevoerd. Een aantal producties werden door derden uitgevoerd op basis van huurcontracten. Ook werd een aantal besloten voorstellingen gehouden en werd het theater een aantal malen verhuurd aan gezelschappen. De eigen producties en producties door derden trokken  circa 6500 bezoekers. Verhuur aan gezelschappen en besloten bijeenkomst trokken ook nog eens zo’’n 1200 bezoekers. Het verloop van het seizoen was positief, echter het aantal geplande bezoekers werd niet gehaald. Het weer was over het algemeen goed tijdens de voorstellingen. Gekozen was om de lijn van 2014 voort te zetten en meer grotere namen op het programma te krijgen. Dit is slecht ten dele geslaagd met als gevolg een verliesgevende exploitatie in dit programma jaar. Op de diversiteit van het programma werd door de bezoekers goed gereageerd, maar de kostbare exploitatie van grotere namen haalde niet altijd het aantal benodigde bezoekers. Het bestuur heeft besloten om samen met de programmacommissie voor 2016 enigszins minder kostbare programma te programmeren.

Van de 17 producties werden er 11 met een positief resultaat afgesloten en 6 met een negatief resultaat. Het totaal van de producties  en verhuur leverde een positieve bijdrage aan de exploitatie van het theater van circa € 2.500,-  (directe productie opbrengsten minus directe productie kosten) in 2014 was dit circa € 14.000,-

De Stichting  kon het  jaar uiteindelijk afsluiten met een  bescheiden negatief resultaat van € 862,- Dit werd ten laste gebracht van de algemene reserve. Spijtig genoeg konden er in tegenstelling tot vorig jaar geen reserveringen worden getroffen. Wel konden alle investeringen die in 2015 werden gedaan worden bekostigd uit de exploitatie en eerder getroffen voorzieningen. De vermogenspositie nam af tot € 35.803,- maar is nog steeds als voldoende te kwalificeren. Hierbij is het streven een buffervermogen (eigen vermogen plus reserveringen) te hebben van ca 50% van de jaarlijkse totale kosten.  In 2015 is dit uitgekomen op ca. 26 %. Voor een verdere toelichting verwijs ik naar punt 4 van dit rapport.

Vooruitblik 2016

Op moment van schrijven (februari 2016) ligt het nieuwe seizoen weer voor ons. De voorbereiding van de producties is in volle gang en inmiddels is een grootdeel van de overeenkomsten getekend. Zoals gezegd wordt ingezet op een goede mix, maar enigszins minder kostbare producties dan in 2015. Daarnaast wordt ook gekeken naar productie met andere partijen (verdeling van risico). Het is altijd weer jongleren voor de programma commissie om een mix te realiseren van voorstellingen die bij een breed publiek aanslaan en ook zeer toegankelijk zijn. Daarbij dient ook de exploitatie in het oog te worden gehouden en daarmee samenhangende risico’s.

In 2014 is geconstateerd dat de infrastructuur van het theater verbetering behoeft. Catering, podium, elektrische voorzieningen, kleedkamers, bewegwijzering en belichting en tal van andere kleinere zaken dienen te worden verbeterd, vernieuwd of uitgebreid. Belangrijk hierbij is dat het theater aansluiting blijft houden bij de huidige wensen en behoeften van bezoekers, artiesten en vrijwilligers. In 2015 is een begin gemaakt met de fundraising en zijn de plannen ook verder uitgewerkt en meer concreet aan het worden. Ook werden al enkele kleine investeringen gedaan, die passen in het wensen pakket van de renovatie.  In het najaar van 2015 zijn meer concrete gesprekken gestart met de gemeente Soest, die op dit moment nog doorlopen.  Knelpunt in 2015 was de bezetting van de renovatiecommissie, inmiddels hebben zich een aantal mensen hiervoor aangemeld en wordt de commissie ook vanuit het bestuur versterkt. De komende periode zullen wij op de website en in nieuwsflitsen de voortgang communiceren.

Tenslotte wil ik deze inleiding afsluiten met  bijzondere dank aan de vele vrijwilligers en sponsors die zich het afgelopen seizoen hebben ingezet voor “Cabrio” en die de continuïteit van het Openluchttheater waarborgen. In operationele zin is 2015 een goed jaar geweest, zonder de inzet van ruim 70 vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest.

De uitgebreide jaarrekening over 2015 kunt u vinden onder jaarrekening 2015


Partners van Cabrio

Rabobank
Practicum
RETO
Soester Courant
"Buiten gewoon leuker!"