Menu


Privacybeleid Cabrio

Wij kunnen onze openluchtvoorstellingen niet organiseren zonder persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze vrijwilligers, sponsors, donateurs, vrienden en van de bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

Inleiding

Openluchttheater Cabrio (verder te noemen Cabrio) is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Cabrio behandelt én beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze sponsors, donateurs, vrienden en van de bezoekers van onze website www.openluchttheatersoest.nl is voor ons van essentieel belang.

Cabrio houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In verband met de invoering van deze nieuwe privacywet hebben wij ons privacybeleid doorontwikkeld. Hierin leest u hoe wij omgaan met ‘privacy’.  

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur van Cabrio via secretaris@cabriosoest.nl.


Doelbinding

Cabrio gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend om u op uw verzoek te registreren als vrijwilliger, sponsor, donateur of vriend. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens om u op uw verzoek per mail de Cabrio nieuwsbrief toe te sturen. Ten slotte gebruiken we uw persoonsgegevens om uw donatie als Vriend van Cabrio te kunnen incasseren met gebruikmaking van de afgegeven SEPA machtiging.

De door u aan Cabrio gegeven persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.  

Fotografie

Cabrio maakt van haar openluchtvoorstelling regelmatig foto’s. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook de bezoekers van het theater op deze foto’s herkenbaar in beeld komen. Cabrio behoudt zich het recht voor deze foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken voor haar website en/of voor publicatie in de media. Door een toegangsbewijs te kopen voor een van onze openluchtvoorstellingen of door een van deze openluchtvoorstellingen te bezoeken geeft u Cabrio toestemming voor het gebruik van het fotomateriaal waarop u mogelijk herkenbaar in beeld bent gekomen. Wees er in elk geval op bedacht dat voorafgaand, tijdens en na de voorstelling foto’s van u genomen kunnen worden.

Retentie

Tenzij Cabrio verplicht is om op grond van wet- of regelgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart Cabrio uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens verwijderen als u geen vrijwilliger, sponsor, donateur of vriend meer wilt zijn, dan wel de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. De verwijdering van uw persoonsgegevens vindt plaats uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw kennisgeving aan Cabrio.

Privacyrechten

Vrijwilligers, sponsors, donateurs en vrienden, alsmede de bezoekers van onze website hebben de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f.  Recht op overdraagbaarheid van gegevens ofwel dataportabiliteit

Als u gebruikt wilt maken van een van deze privacyrechten, of u heeft een klacht over de wijze waarop Cabrio met uw privacy omgaat, neemt u dan contact op met bestuur van Cabrio door een mail te sturen naar secretaris@cabriosoest.nl. Het bestuur zal binnen vier weken op uw kennisgeving reageren. Hieronder vindt u een toelichting op deze rechten.

ad a. Recht van inzage
U hebt het recht te weten of uw persoonsgegevens door Cabrio worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

ad b. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

ad c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Cabrio geen andere rechtsgrond (meer) heeft.  

ad d. Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door Cabrio als uw persoonsgegevens naar uw oordeel kennelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan met u is overeengekomen.

ad e. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking
U hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, uw standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen.

N.B. Cabrio vermeldt volledigheidshalve dit recht, maar maakt hoe dan ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Elke ingediende aanvraag wordt persoonlijk behandeld.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens of dataportabiliteit

U hebt het recht de door u aan Cabrio verstrekte persoonsgegevens in 'gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm' aan een andere zogeheten verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een ander openluchttheater) over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

N.B. Voordat u zich op dit recht beroept, verdient het aanbeveling om bij de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt (laten) overdragen, eerst te informeren of zij hieraan haar medewerking wil verlenen. In de regel houden ontvangende partijen vast aan hun eigen procedures en wordt u door hen verplicht de standaard intake als nieuwe vrijwilliger, sponsor, donateur of vriend te doorlopen.

 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat online op onze site. Dit document is op 08-05-2018 vastgesteld door het Bestuur van Cabrio.


Gouden Partners van Cabrio

Reto
Anders Invest
logo jumbo
Soester Courant
Practicum
"Buiten gewoon leuker!"