Menu

Privacybeleid Cabrio

Wij kunnen onze openluchtvoorstellingen niet organiseren zonder persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze vrijwilligers, sponsors, donateurs, vrienden en van de bezoekers van onze website en evenementen is voor ons van essentieel belang.

Inleiding

Openluchttheater Cabrio (verder te noemen Cabrio) is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Cabrio behandelt én beveiligt jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze vrijwilligers, sponsors, donateurs, vrienden en van de bezoekers van onze website www.openluchttheatersoest.nl en evenementen is voor ons van essentieel belang.

Cabrio houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In verband met de invoering van deze nieuwe privacywet hebben wij ons privacybeleid doorontwikkeld. Hierin lees je hoe wij omgaan met ‘privacy’.  

AVG proof

Cabrio is AVG proof. Dit betekent onder andere dat Cabrio een AVG protocol heeft opgesteld en een AVG-commissie heeft geïnstalleerd om datalekken te voorkomen en adequaat te kunnen reageren mocht een datalek zich voordoen. Verder heeft Cabrio verwerkingsovereenkomsten met relevante derden afgesloten, waarbij die derden de hoogste kwalificaties op het gebied van dataveiligheid hanteren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het bestuur van Cabrio via secretaris@cabriosoest.nl.

Doelbinding

Cabrio gebruikt je persoonsgegevens om je op jouw verzoek te registreren als vrijwilliger, sponsor, donateur, vriend of bezoeker. Verder gebruiken we je persoonsgegevens om u op jouw verzoek per mail de Cabrio nieuwsbrief toe te sturen. Ten slotte gebruiken we je persoonsgegevens om je donatie als Vriend van Cabrio te kunnen incasseren met gebruikmaking van de afgegeven SEPA machtiging.

De aan Cabrio gegeven persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.  

Fotografie

Cabrio maakt van haar openluchtvoorstellingen regelmatig foto’s. Daarbij is het onvermijdelijk dat ook de bezoekers van het theater op deze foto’s herkenbaar in beeld komen. Cabrio behoudt zich het recht voor deze foto’s voor publicitaire doeleinden te gebruiken voor haar website en/of voor publicatie in de media. Door een toegangsbewijs te kopen voor een van onze openluchtvoorstellingen of door een van deze openluchtvoorstellingen te bezoeken geef je Cabrio toestemming voor het gebruik van het fotomateriaal waarop je mogelijk herkenbaar in beeld bent gekomen. Wees er in elk geval op bedacht dat voorafgaand, tijdens en na de voorstelling foto’s van je genomen kunnen worden.

Retentie

Tenzij Cabrio verplicht is om op grond van wet- of regelgeving jouw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart Cabrio jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder zijn verwerkt. Dit betekent dat wij je persoonsgegevens verwijderen als je geen vrijwilliger, sponsor, donateur of vriend meer wilt zijn, dan wel de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. De verwijdering van je persoonsgegevens vindt plaats uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je kennisgeving aan Cabrio.

Privacyrechten

Vrijwilligers, sponsors, donateurs en vrienden, alsmede de bezoekers van onze website en evenementen hebben de volgende privacyrechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

a. Recht van inzage
b. Recht op rectificatie
c. Recht om gegevens te laten verwijderen
d. Recht van bezwaar
e. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde verwerking
f.  Recht op overdraagbaarheid van gegevens ofwel dataportabiliteit

Als je gebruik wilt maken van een van deze privacyrechten, of je hebt een klacht over de wijze waarop Cabrio met je privacy omgaat, neem dan contact op met bestuur van Cabrio door een mail te sturen naar secretaris@cabriosoest.nl. Het bestuur zal binnen vier weken op jouw kennisgeving reageren. Hieronder vindt je een toelichting op deze rechten.

ad a. Recht van inzage
Je hebt het recht te weten of je persoonsgegevens door Cabrio worden verwerkt, welke dat zijn en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. 

ad b. Recht op rectificatie
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn.

ad c. Recht om uw gegevens te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen (wissen) als je persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt of omdat je jouw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en Cabrio geen andere rechtsgrond (meer) heeft.  

ad d. Recht van bezwaar
Je kunt bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens door Cabrio als je persoonsgegevens naar jouw oordeel kennelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan met je is overeengekomen.

ad e. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking
Je hebt het recht om bij geautomatiseerde verwerkingen, waarvoor je niet expliciet je toestemming hebt gegeven en die tot een weigering of afwijzing leiden, je standpunt kenbaar te maken en het recht om dit geautomatiseerde besluit ter discussie te stellen.

N.B. Cabrio vermeldt volledigheidshalve dit recht, maar maakt hoe dan ook geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Elke ingediende aanvraag wordt persoonlijk behandeld.

ad f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens of dataportabiliteit
Je hebt het recht de door jou aan Cabrio verstrekte persoonsgegevens in 'gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm' aan een andere zogeheten verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld een ander openluchttheater) over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen.

N.B. Voordat je je op dit recht beroept, verdient het aanbeveling om bij de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wil (laten) overdragen, eerst te informeren of zij hieraan haar medewerking wil verlenen. In de regel houden ontvangende partijen vast aan hun eigen procedures en wordt je door hen verplicht de standaard intake als nieuwe vrijwilliger, sponsor, donateur of vriend te doorlopen.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De actuele versie staat online op onze site. Dit document is op 8-5-2018 vastgesteld door het Bestuur van Cabrio.


Gouden Partners van Cabrio

Anders Invest
iVention
logo jumbo
Reto
Soester Courant
"Buiten gewoon leuker!"